STREFA MIEJSKA (cała sieć komunikacyjna obsługiwana przez CLA)


Uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulg w środkach lokalnego transportu zbiorowego

 1. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych w STREFIE MIEJSKIEJ:

Uprawnienia ustawowe:

 1. Posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji posła i senatora.

 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu niezdolnemu do samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji wystawionej przez odpowiedni organ rentowy.

 3. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie, z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę.

Uprawnienia samorządowe:

 1. Przewodniczący Rad Osiedli - na podstawie "biletu wolnej jazdy" wydanego przez przewoźnika.

 2. Dzieci do 4 roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

 3. Inwalidzi całkowicie niezdolni do samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie tylko w obecności podopiecznego - na podstawie ważnej legitymacji inwalidzkiej lub ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez ZUS, KRUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

 4. Osoby niewidome lub ociemniałe, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich przewodnicy tylko w obecności podopiecznego - na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy, inwalidztwo II gr. lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku wraz z aktualną legitymacją wystawioną przez Polski Związek Niewidomych.

 5. Osoby, które ukończyły 72 lata życia - na podstawie dowodu tożsamości.

 6. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej.

 7. Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia, wraz z opiekunem - na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, natomiast w przypadku opiekuna na podstawie zaświadczenia wydanego przez przewoźnika lub szkołę, placówkę oświatową, ośrodek terapii, przychodnię lekarską lub zakład opieki zdrowotnej do której uczęszcza osoba niepełnosprawna oraz zarejestrowanego przez wydającego zaświadczenie u przewoźnika.

 8. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 12 litrów krwi - na podstawie ważnej legitymacji honorowego dawcy krwi.

Uwaga!

Dokumenty, o których mowa w ust. I pkt. 1-11 ważne są wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 1. Osoby uprawnione do 50% ulgi w STREFIE MIEJSKIEJ (uprawnienia ustawowe):

 1. Studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych publicznych i niepublicznych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

 2. Kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego - na podstawie ważnej legitymacji lub zaświadczenia o uprawnieniach łącznie z dowodem osobistym lub lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 3. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami Państwa - na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty i z dowodem osobistym.

 1. Osoby uprawnione do 76,92% ulgi w STREFIE MIEJSKIEJ (uprawnienia samorządowe):

 1. Osoby w wieku od 70 do 72 lat życia - na podstawie dowodu osobistego.

 2. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna stwierdzającego wiek dziecka.

 1. Osoby uprawnione do 42,30% ulgi w STREFIE MIEJSKIEJ (uprawnienia samorządowe):

 1. Pozostali emeryci i renciści* - na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty, wraz z dowodem osobistym lub lub innym dokumentem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.

 2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, do ukończenia dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkól policealnych* - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 3. Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych* - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

* Osoby wymienione w pkt. IV uprawnione są do ulgi 50% w przypadku korzystania z biletów okresowych.

 


Podstawą do ustalenia zakresu przysługujących ulg i zwolnień w strefie miejskiej jest Uchwała Nr IX/101/15 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.09.2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz Uchwała Nr XXXI/353/17 Rady Miasta Chełm z dnia 25 września 2017 r..


Na górę

Otwórz stronę w nowym oknie