Załącznik 

do zarządzenia Nr 905/09

Prezydenta Miasta Chełm

z  dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

Regulamin świadczenia usług publicznych

przez Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Chełmie

 

Rozdział I

Przepisy ogólne. 

1.    Regulamin został opracowany na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

2.    Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z usług  świadczonych przez Chełmskie Linie  Autobusowe Spółkę z o.o.,  zwaną dalej “Spółką”.

3.    Regulamin zawiera postanowienia o charakterze informacyjnym, uwzględniające unormowania mające związek z przedmiotem regulaminu, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, a także z uchwał Rady Miasta Chełm w sprawach dotyczących miejskiego transportu publicznego.

4.    Pasażerowie korzystający z przejazdów oraz obsługa i personel nadzoru ruchu obowiązani są do przestrzegania  niniejszego regulaminu.

5.    Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw albo zmian kierunków jazdy spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych władz i ich organów.

6.    Pasażer  odpowiada wobec  Spółki za  szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.

7.    Pasażerowie chcący korzystać z usług Spółki są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującą taryfą oraz z  zakresem przysługujących im ulg i zwolnień oraz do ich stosowania.

8.    Znalazca  rzeczy  zgubionych w pojeździe powinien przekazać te rzeczy obsłudze     pojazdu. 

Rozdział II

Zakres obowiązku  świadczenia  usługi publicznej oraz zasięg terytorialny. 

1.      Przepisy regulaminu obowiązują na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego Miasta Chełm zwanego dalej Miastem, obsługiwanych przez Spółkę w  Chełmie oraz gmin, z którymi podpisano porozumienia międzygminne.

2.      Przewóz osób  i ich bagażu odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w ramach regularnej komunikacji autobusowej lub przejazdów okazjonalnych, według obowiązujących  rozkładów jazdy podanych do publicznej wiadomości.

3.      Pojazdy Spółki winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności  zgodnie z ustawą  Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a także winny posiadać widoczne z zewnątrz oznakowanie w formie logo Spółki   

Rozdział III

Zasady wykonywania zadań  przewozowych. 

1.      Spółka w ramach powierzonych jej do wykonywania zadań przewozowych jest uprawniona i zobowiązana do świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta oraz Gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie międzygminne.

2.      Wielkość  zadań przewozowych określana jest w wozokilometrach.

3.      Szczegóły dotyczące zadań przewozowych na dany rok kalendarzowy to:

1)      ilość wozokilometrów do wykonania w danym roku, wysokość stawki w podziale na koszt za jeden wozokilometr w komunikacji miejskiej na terenie administarcyjnym miasta Chełm i Gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie międzygminne,

2)      wielkość środków planowanych przez Miasto na realizację zadań          przewozowych przez Spółkę zostanie określona  przez Miasto w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego.

4.      Za świadczenie usług publicznych komunikacji miejskiej Miasto przekaże Spółce rekompensatę.

5.      Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów pozytywnych czy negatywnych jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne.

6.      Wykonywanie przez Spółkę zadań przewozowych odbywać  się będzie na własne ryzyko, środkami transportowymi, do których Spółka posiada tytuł prawny, spełniającymi wszelkie warunki techniczne dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, w takiej ilości i standardzie, aby należycie wykonywać zadania przewozowe.

7.      Emisja, dystrybucja  i kontrola biletów  w zakresie lokalnego transportu zbiorowego     środkami komunikacji miejskiej  należy do Spółki.  

Rozdział IV

Trasy komunikacyjne świadczenia usług komunikacji miejskiej.  

Trasy przewozu oraz parametry częstotliwości kursowania pojazdów należących do Spółki  stanowią  załącznik do niniejszego Regulaminu.  

Rozdział V

Opłaty oraz ulgi i zwolnienia  za przejazd  zbiorową komunikacją miejską . 

Spółka stosuje opłaty oraz ulgi i zwolnienia za  przejazd komunikacją na terenie Miasta oraz Gmin z którymi Miasto zawarło porozumienie międzygminne. 

Rozdział VI

Obowiązki  Spółki  wobec odbiorców usług . 

1.      Spółka zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznego przejazdu należącymi do Spółki środkami zbiorowego transportu miejskiego.

2.      Pojazdy powinny posiadać wyraźnie i zgodnie z prawem drogowym oznakowanie w zakresie numeru i kierunku linii.

3.      Spółka zapewnia kulturalną i grzeczną obsługę w pojazdach oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym i estetycznym.

4.      Spółka instaluje i utrzymuje w sprawności technicznej kasowniki umożliwiające skasowanie biletów w pojazdach.

5.      Spółka poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasażerom bezpośrednią informację dotyczącą czasu  odjazdu z przystanku początkowego, trasy i kierunku jazdy, wysokości opłat za   przejazd 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki pasażera.  

1.     Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd.

2.     Pasażer powinien wsiadać do pojazdów i wysiadać z nich wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

3.     Na przystankach początkowych pasażer może wsiąść do pojazdu wyłącznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.

4.     Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym “na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.

5.     W przypadku autobusu wyposażonego w tak zwany “przyklęk”, umożliwiający ułatwione wsiadanie i wysiadanie, osoby niepełnosprawne oraz osoby z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z tej funkcji pod warunkiem, że przed podjechaniem pojazdu na przystanek oczekują w widocznym miejscu i zasygnalizują zamiar odbycia podróży oraz przed opuszczeniem pojazdu poinformują o swoim zamiarze prowadzącego pojazd.

6.     Awaria jednego z kasowników nie zwalnia pasażera z obowiązku skasowania biletu.

7.     Pasażer zajmujący miejsce stojące powinien w czasie jazdy trzymać się uchwytu lub poręczy.

8.     Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w pojeździe dla inwalidy, dla osoby z dzieckiem na ręku  itp. obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której jest ono przeznaczone.

9.     Pasażer korzystający z biletu jednorazowego zakupionego w sieci dystrybucji ma obowiązek skasować bilet w kasowniku zamontowanym wewnątrz autobusu niezwłocznie po wejściu do pojazdu, sprawdzić czy bilet został skasowany oraz zachować bilet przez cały czas trwania podróży.

10. Pasażerowie podczas kontroli biletów przez osoby uprawnione do ich kontroli, są zobowiązani okazać bilet oraz dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

11. Pasażerowie przed zamiarem skorzystania z usług Spółki powinni zaopatrzeć się w bilet w sieci dystrybucji. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zakupu biletu u obsługi pojazdu.

12.  Niemożność nabycia  biletu u obsługi pojazdu nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. W przypadku braku możliwości nabycia  biletu      u obsługi pojazdu, pasażer powinien niezwłocznie  opuścić pojazd.

13.  Bilety okresowe  i miesięczne można nabyć w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów.

14.  Do zakupu biletu okresowego i miesięcznego niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości, podanie Nr Pesel i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku  biletu ulgowego również okazanie dokumentu uprawniającego do ulgi. W przypadku niespełnienia tych warunków pasażer może korzystać z przejazdów na podstawie biletów jednorazowych.

15.  Bilet okresowy  na sieć w  strefie miejskiej ważny jest na wszystkich liniach Spółki na obszarze administracyjnym miasta Chełm od daty określonej przez pasażera, która nie może być datą wsteczną do daty końcowej znajdującej się na bilecie.

16.  Pasażer ma prawo do zwrotu biletu okresowego lub miesięcznego w terminie ważności biletu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od pierwszego dnia ważności.

17.  Za częściowo niewykorzystany bilet okresowy lub miesięczny pasażer otrzymuje kwotę proporcjonalną do ilości dni niewykorzystanych. Jeżeli zwrot biletu następuje z winy pasażera potrąca się 10 % odstępnego od kwoty należności za  dni niewykorzystane. Jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółki potrącenia odstępnego nie stosuje się.

18.  Bilet jednorazowy może  być użyty tylko na jeden przejazd i jest ważny tylko w autobusie, w którym został skasowany. Biletu skasowanego nie wolno odstępować. Bilet zakupiony u obsługi pojazdu pochodzący z bileterki (kasy fiskalnej) ważny jest wyłącznie na kurs, podczas którego został zakupiony i nie podlega skasowaniu.

19.  Pasażer korzystający z biletów okresowych lub miesięcznych powinien posiadać ten bilet przy sobie i okazywać na żądanie kontroli  biletowej. Bilet  okresowy i miesięczny nie upoważnia jego właściciela do przewozu rzeczy stanowiących bagaż.

20.  Pasażer korzystający z biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego musi posiadać przy sobie dokument stwierdzający jego tożsamość oraz właściwy dokument potwierdzający uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.

21.  Uprawnienia do korzystania z ulg i bezpłatnych przejazdów osób nie dotyczą przewożonych przez te osoby rzeczy ( bagażu).

22.  W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym pojazdem , albo pojazdem zastępczym podstawionym  przez Spółkę.

23.  Zabronione jest:

1)      wsiadanie i wysiadanie z pojazdu w czasie jazdy,

2)      otwieranie drzwi w czasie jazdy,

3)      zanieczyszczanie pojazdu lub niszczenie urządzeń i wyposażenia,

4)      opieranie się o drzwi w czasie jazdy,

5)      umieszczanie bagażu i przewożonych zwierząt domowych np. psów, na siedzeniach,

6)      wyrzucanie z autobusu jakichkolwiek przedmiotów,

7)      palenie tytoniu, granie na instrumentach muzycznych i używanie odniorników radiowych, magnetofonów itp.,

8)      wsiadanie do autobusu osobom na wrotkach, łyżwach itp.,

9)      wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych. 

Rozdział VIII

Obowiązki prowadzącego pojazd. 

1.      Kierujący pojazdem, w kontaktach z pasażerem, jest zobowiązany do  przestrzegania zasad dobrego wychowania.

2.      Kierowca w czasie jazdy ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz prowadzić pojazd w sposób bezpieczny i komfortowy dla pasażerów, a zwłaszcza, gdy jest  to możliwe, unikać gwałtownych przyśpieszeń i hamowań oraz w miarę możliwości łagodnie pokonywać zakręty.

3.      Prowadzący pojazd może odjechać z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu.

4.      Prowadzącemu pojazd zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi.

5.      Kierujący pojazdem  może  odmówić  przewozu osób:

1)      nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,

2)      które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych pasażerów,

3)      które mogą zabrudzić innych pasażerów,

4)      wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem,

5)      odmawiających zapłaty za przejazd,

6)      zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusie.     

Rozdział IX

Zasady dotyczące przewozu bagażu i zwierząt. 

1.      Pasażerowie  mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zniszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.

2.      W pojazdach nie wolno przewozić:

1)      przedmiotów łatwopalnych, cuchnących, radioaktywnych, żrących,     wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych, zwierząt niebezpiecznych lub  jadowitych,

2)      psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego szczepienia,

3)      przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,

4)      broni palnej lub gazowej z wyjątkiem  uprawnionych do tego funkcjonariuszy

w  czasie pełnienia służby, broń będąca w posiadaniu tych osób musi być       odpowiednio zabezpieczona.

3.      Przewóz bagażu i zwierząt  podlega opłacie jednorazowej.

4.      Z opłaty zwolniony jest przewóz  bagażu  ręcznego, gdy suma trzech wymiarów bagażu nie przekracza 120 cm, a także zwierzęta np. psy, koty, ptaki trzymane na rękach, wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie

5.      Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer  przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera.

6.      Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt. 

7.      Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do autobusu przedmioty niedozwolone do przewozu, obsługa pojazdu ma prawo w obecności      pasażerów sprawdzić  właściwości tych przedmiotów i w razie stwierdzenia  zasadności     podejrzenia obowiązana jest odmówić przewozu   tych przedmiotów. 

Rozdział X

Nadzór i kontrola. 

1.      Miasto Chełm sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie prawidłowości świadczenia usług przewozowych a upoważnione osoby ( kontrolerzy) dokonują kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu oraz zwierząt. Osoby upoważnione do prowadzenia kontroli wyposażone są w imienne identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

2.      Korzystając z przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego pasażer obowiązany jest do posiadania i okazywania kontrolerowi ważnego dowodu uprawniającego do przejazdu  i przewozu bagażu oraz zwierząt.

3.      W przypadku korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer obowiązany jest okazać dokument uprawniający do takiego przejazdu wraz z dokumentem  potwierdzającym jego  tożsamość.

4.      Pasażer, który nie okazuje ważnego biletu za przejazd, przewóz bagażu i zwierząt  lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego w czasie jazdy obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej.

5.      Podstawę do nałożenia wymienionej w pkt. 4 opłaty stanowi w szczególności:

1)      przejazd bez biletu lub uprawnienia do bezpłatnego i ulgowego przejazdu,

2)      przewóz bagażu i zwierząt bez biletu,

3)      przejazd z biletem  zniszczonym - uniemożliwiający jego identyfikację,

4)      przejazd z biletem okresowym/miesięcznym imiennym wystawionym na inną osobę,

5)      przejazd osoby nieuprawnionej do ulg, na podstawie połączenia dwóch biletów ulgowych,

6)      przejazd dwóch osób uprawnionych do ulg na podstawie jednego biletu pełnopłatnego,

7)      kasowanie biletu jednorazowego o nominale niższym niż wynika to

z obowiązującego cennika,

8)      skasowanie przez pasażera biletu jednorazowego po  ogłoszeniu kontroli biletowej,

9)      nie skasowanie biletu jednorazowego zakupionego w sieci dystrybucji,

10)  wielokrotne skasowanie tego samego biletu podczas różnych przejazdów. 

6.      Wysokość opłaty dodatkowej ustalona została w uchwale Rady Miasta Chełm

Nr VIII/77/07  z dnia 31 maja 2007r.

7.      W przypadku nie uiszczenia  kontrolerowi należności wymienionej w pkt. 4 pasażer obowiązany jest okazać  kontrolerowi  dokument stwierdzający jego tożsamość.

8.      Do czasu zakończenia  przez kontrolera formalności związanych ze sporządzeniem dokumentu opłaty dodatkowej oraz  ustalenia danych osobowych, pasażer obowiązany jest do pozostawania w autobusie.

9.      W przypadku nie okazania dowodu tożsamości kontroler może wezwać funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej albo spowodować dowiezienie do najbliższego komisariatu policji.

10.  Opłatę dodatkową za brak ważnego biletu przewozu osób lub bagażu, bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego obniża się zgodnie z uchwałą dotyczącą ustalenia wysokości cen i opłat dodatkowych. 

11.  Pasażer oprócz opłaty, o której mowa w pkt. 10 obowiązany jest wnieść należność za przewóz zgodnie z obowiązującym cennikiem.

12.  Jeżeli pasażer bez  uzasadnionej przyczyny spowoduje zatrzymanie lub zmianę  trasy pojazdu, jest zobowiązany do pokrycia wszystkich strat finansowych, które poniesie Spółka na skutek zaistnienia powyższych okoliczności. 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe. 

1.      Skargi i wnioski dotyczące działalności Spółki należy składać osobiście lub w formie pisemnej w sekretariacie Spółki przy ulicy Okszowskiej 41 w Chełmie od poniedziałku do piątku w godz. 7 ºº -15 ºº lub  wysyłać za pomocą poczty tradycyjnej, bądź elektronicznej.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują  przepisy   Prawa Przewozowego i Kodeksu  Cywilnego.

3.      Przestaje obowiązywać regulamin przewozu i obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy pojazdami  Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Chełmie zatwierdzony  Zarządzeniem Nr 860/06 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 maja 2006 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie  po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Chełm.Na górę

Otwórz stronę w nowym oknie