PRZETARGI - ARCHIWUM
 


 

10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

1.   Zamawiający:

      Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.   Tryb zamówienia:

      Zamówienie z wolnej ręki..

3. Ogłoszenia o zamówieniu:

     -   Strona internetowa Zamawiającego: www.cla.net.pl

     -   Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

     -   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm

4.   Przedmiot zamówienia:

     Dostawa paliw płynnych realizowana poprzez sprzedaż i tankowanie pojazdów Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie.

5.   Wielkość zamówienia:

     Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 5 066 735,00 PLN.

     40 000 – 45 000 litrów oleju napędowego miesięcznie.

6.   Termin wykonania zamówienia:

      01 sierpień 2012 do 31 grudnia 2014 (29 miesięcy)

7.   Oferty wariantowe i częściowe:

      Nie dopuszcza się.

8.   Kryteria oceny ofert:

      Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych poniżej:                  

          -          cena

          -          termin płatności

          -     odległość dojazdu do stacji paliw

9.   Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz. 15:00 do dnia 16 lipca 2012 roku.

10. Termin związania ofertą:

      30 dni od terminu składania ofert.

11. Informacja o zawarciu umowy:

      Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa dostawy oleju napędowego.

12. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

      Marian Pędziński – tel. 82 562-23-00, 82-562-23-02, fax. 82 564-81-20, e-mail: cla@post.pl

 

      

 

9

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

 Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych realizowana poprzez sprzedaż i tankowanie pojazdów Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie. (drugi przetarg)

Na podstawie art. art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych informuje, iż unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie: Nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

1.   Zamawiający:

      Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.   Tryb zamówienia:

      Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Ogłoszenia o zamówieniu:

     -   Strona internetowa Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich http://simap.europa.eu

     -   Strona internetowa Zamawiającego: www.cla.net.pl

     -   Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

     -   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm

4.   Przedmiot zamówienia:

      Dostawa paliw płynnych realizowana poprzez sprzedaż i tankowanie pojazdów Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie.

5.   Wielkość zamówienia:

      Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 5 637 360,00  PLN.

6.   Termin wykonania zamówienia:

      01 lipiec 2012 do 31 grudnia 2014 (30 miesięcy)

7.   Oferty wariantowe i częściowe:

      Nie dopuszcza się.

8.   Wadium:

     60 000 PLN.

9.   Kryteria oceny ofert:

     Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ.

          - Cena:                       60 %

          - Termin płatności:    30 %

          - Odległość dojazdu: 10 %

10.   Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz. 10:45 do dnia 31 maja 2012 roku.

11. Termin związania ofertą:

      30 dni od terminu składania ofert.

12. Informacja o zawarciu umowy:

      Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa dostawy oleju napędowego.

13. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

      Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2. SIWZ jest bezpłatna.

14. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

      Marian Pędziński – tel. 082 562 23 00, 082 562 23 02, fax 082 564 81 20, e-mail: cla@post.pl

       Pliki do pobraniaSIWZ, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5

 

8

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

 Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych realizowana poprzez sprzedaż i tankowanie pojazdów Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie.

Na podstawie art. art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych informuje, iż unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie: Nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

1.      Zamawiający:

Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.      Tryb zamówienia:

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Ogłoszenia o zamówieniu:

-          Strona internetowa Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich http://simap.europa.eu

-          Strona internetowa Zamawiającego: www.cla.net.pl

-          Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

-          Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm

4.      Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych realizowana poprzez sprzedaż i tankowanie pojazdów Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie.

5.      Wielkość zamówienia : Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 4 127 548,50 PLN.   

6.      Termin wykonania zamówienia: 15 marzec 2012 do 31 grudnia 2013 (21,5 miesiąca)

7.      Oferty wariantowe i częściowe: Nie dopuszcza się.

8.      Wadium: 60 000 PLN.

9.      Kryteria oceny ofert:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ.

-          Cena:                           60,00 %

-          Termin płatności:        30,00 %

                  -     Odległość dojazdu:   10,00%

10.  Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz. 10:45 do dnia 02 marca 2012 roku.

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

12.  Informacja o zawarciu umowy: Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa dostawy oleju napędowego.

13.  Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2. SIWZ jest bezpłatna.

14.  Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Marian Pędziński – tel. 082 562 23 00, 082 562 23 02, fax 082 564 81 20,
e-mail:
cla@post.pl.

 

       Pliki do pobraniaSIWZ, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5

 

 

7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

Ogłoszenie

 Zgodnie z art. 92 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy” złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MELIX” Spółka . z o. o. 22-100 Chełm, ul. Bieławin 4 i jednocześnie spełnia ona wszystkie wymagane warunki zawarte w SIWZ.

Liczba złożonych ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0 

Szczegółowe streszczenie otrzymanej oferty przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

Ogłoszenie

 Zgodnie z art. 92 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy” złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MELIX” Spółka . z o. o. 22-100 Chełm, ul. Bieławin 4 i jednocześnie spełnia ona wszystkie wymagane warunki zawarte w SIWZ.

Liczba złożonych ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0 

Szczegółowe streszczenie otrzymanej oferty przedstawiamy w poniższej tabeli:

Oferent

Liczba pkt. w kryterium Cena

Liczba pkt. w kryterium Termin płatności

Liczba pkt. w kryterium Odległość stacji paliw od zajezdni Zamawiającego

Razem

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„MELIX” Spółka . z o. o.

22-100 Chełm, ul. Bieławin 4

 

6

 

20

 

5

 

31

 
  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

1.      Zamawiający: Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.      Tryb zamówienia: Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

3.      Ogłoszenia o zamówieniu:

-          Strona internetowa Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich http://simap.europa.eu

-          Strona internetowa Zamawiającego: www.cla.net.pl

-          Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

-          Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm

4.      Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych realizowana poprzez sprzedaż i tankowanie pojazdów Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie.

5.      Wielkość zamówienia : Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 1 929 000 PLN.   

6.      Termin wykonania zamówienia 15 marzec 2011 do 14 marzec 2012

7.      Oferty wariantowe i częściowe: Nie dopuszcza się.

8.      Wadium: 50 000 PLN.

9.      Kryteria oceny ofert:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ.

-          Cena:                           70,00 %

-          Termin płatności:        20,00 %

                  -     Odległość dojazdu:   10,00%

10.  Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz. 10:00 do dnia 28 lutego 2011 roku.

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

12.  Informacja o zawarciu umowy: Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa dostawy oleju napędowego.

13.  Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2. SIWZ jest bezpłatna.

14.  Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Marian Pędziński – tel. 082 562 23 00, 082 562 23 02, fax 082 564 81 20,
e-mail:
cla@post.pl.

    Pliki do pobrania: SIWZ, załączniki: Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5

 

 

6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

1.   Zamawiający:

      Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.   Tryb zamówienia:

      Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Ogłoszenia o zamówieniu:

     -   Strona internetowa Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich http://simap.europa.eu

     -   Strona internetowa Zamawiającego: www.cla.net.pl

     -   Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

     -   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm

4.   Przedmiot zamówienia:

     Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy.

5.   Wielkość zamówienia:

      Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 1 747 000 PLN.

6.   Termin wykonania zamówienia:

      01 styczeń 2011 do 31 grudzień 2011

7.   Oferty wariantowe i częściowe:

      Nie dopuszcza się.

8.   Wadium:

     50 000 PLN.

9.   Kryteria oceny ofert:

     Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ.

          - Cena:                       70,00 %

          - Termin płatności:    20,00 %

          - Odległość dojazdu: 10,00%

10.   Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz10:00 do dnia 23 grudnia 2010 roku.

11. Termin związania ofertą:

      30 dni od terminu składania ofert.

12. Informacja o zawarciu umowy:

      Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa dostawy oleju napędowego.

13. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

      Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2. SIWZ jest bezpłatna.

14. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

      Marian Pędziński – tel. 82 562-23-00, 82-562-23-02, fax. 82 564-81-20, e-mail: cla@post.pl

 

 

5

OGŁOSZENIE O O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

- Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.  w Chełmie ogłaszają  przetarg nieograniczony  na usługę :

- „Kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i osobowego” 

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego   w Chełmie ul. Okszowska 41,  sekretariat, w godz. 8oo-15oo.

- Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami  - Pan Marian Pędziński  tel. (0...82) 562-23-02 , e-mail : cla@post.pl, fax : (082) 564-81-20.

- Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

- W przetargu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy  spełniający  warunki  zawarte  w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wymagania określone w SIWZ.

- Wadium             -  nie dotyczy.

- Kryteria oceny:  -  cena oferty                                       -   60,0 %

                             -  zakres ochrony ubezpieczeniowej   -   40,0 %.

- Termin składania ofert upływa dnia: 04 grudnia  2008 r. do godz. 12oo . 

- Termin związania ofertą – 30 dni.

 

!!! PRZETARG UNIEWAŻNIONY !!!

 

Informacja

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego numer 4 na „Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy” 

Liczba ofert: 2 

1.    Exoil Sprzedaż Paliw Bałabasz, Budzyński, Misiurski Spółka Jawna 22-100 Chełm, ul. Okszowska 27

2.    Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Melix Spółka z o.o. 22-100 Chełm, ul Bieławin 4 

Zgodnie z art. 92 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Melix Spółka z o.o. z siedzibą 22-100 Chełm, ul Bieławin 4 złożona w przetargu nieograniczonym na „Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy” została wybrana jako najkorzystniejsza i była jedyną ofertą spełniającą wszystkie wymagane warunki zawarte w SIWZ. 

Punktacja najkorzystniejszej oferty. 

LP

Kryterium

Ilość punktów

Max ilość punktów

1

Cena

50

50

2

Termin płatności

10

10

3

Odległość od Zajezdni Autobusowej

10

40

Suma

70

100

 

4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

(ZAMÓWIENIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO)

 

 

1.   Zamawiający:

Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie,
22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.   Tryb zamówienia:

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej progów unijnych).

3. Ogłoszenia o zamówieniu:

-   Biuletyn Zamówień Publicznych na witrynie UZP: www.uzp.gov.pl

-   Strona internetowa Zamawiającego http://www.cla.net.pl

-   Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

-    Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm

4.   Przedmiot zamówienia:

Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego  w stacji paliw Wykonawcy.

5.   Wielkość zamówienia:

Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 1 780 000 PLN.

6.   Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się.

7.   Wadium:

10 000 PLN.

8.   Kryteria oceny ofert:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ.

          - Cena – 50,00 %

          - Termin płatności – 10,00 %

          - Odległość dojazdu – 40,00%

9.   Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz. 10:00 do dnia 30 listopada 2007 roku.

10. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

11.   Informacja o zawarciu umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa dostawy oleju napędowego.

12.   Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2. SIWZ jest bezpłatna.

13.   Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marian Pędziński – tel. 082 562 2300, 082 562 2302, fax 082 564 8120, e-mail: cla@post.pl

 

 

3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

(ZAMÓWIENIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO)

 

 

1.   Zamawiający:

Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.   Przedmiot zamówienia:

Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy.

3.   Wielkość zamówienia:

Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 2 800 000 PLN.

4.   Czas trwania zamówienia:

Od 1 lipca 2006 do 31 grudnia 2007 roku (18 miesięcy).

5.   Kryteria oceny ofert:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ.

          - Cena – 60,00 %

          - Termin płatności – 20,00 %

          - Odległość dojazdu – 20,00%

6.   Wadium:

20 500 PLN.

7.   Miejsce wykonania:

Chełm, stacja paliw Wykonawcy.

8.   Termin składania ofert:

Do 30 czerwca 2006 roku do godz. 10:00.

9.   Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się.

10. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

11. Warunki uzyskania specyfikacji (SIWZ):

Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz. 15:00 do dnia 25 czerwca 2006 roku.

SIWZ jest bezpłatna.

12. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marian Pędziński – tel. 082 562 2300, 082 562 2302, fax 082 564 8120, e-mail: cla@post.pl

13. Termin otwarcia ofert:

30 czerwca  2006 roku godz. 11:00.

14. Miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego pokój nr 20.

15. Ogłoszenia o zamówieniu:

Baza TED: http://ted.publication.eu.int

Biuletyn Zamówień Publicznych na witrynie UZP: http://www.uzp.gov.pl

 

 

        Przetarg wygrała firma PW MELIX Sp. z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 4

 

 

2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

(ZAMÓWIENIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO)

 

 

1.   Zamawiający: Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.   Przedmiot zamówienia:Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy.

3.   Wielkość zamówienia: Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 5 230 000 PLN.

4.   Czas trwania zamówienia: Od 1 kwietnia 2006 do 31 grudnia 2008 roku (33 miesiące).

5.   Kryteria oceny ofert: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ.

          - Cena – 60,00 %

          - Termin płatności – 20,00 %

          - Odległość dojazdu – 20,00%

6.   Wadium: 30 000 PLN.

7.   Miejsce wykonania: Chełm, stacja paliw Wykonawcy.

8.   Termin składania ofert: Do 30 marca 2006 roku do godz. 10:00.

9.   Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert (29 kwietnia 2006 rok).

11. Warunki uzyskania specyfikacji (SIWZ): Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz. 15:00 do dnia 28 lutego 2006 roku.

SIWZ jest bezpłatna.

12. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marian Pędziński – tel. 082 562 2300, 082 562 2302, fax 082 564 8120

Waldemar Kuśmierz – tel. 082 562 2300, 082 562 2309, e-mail: cla@post.pl

13. Termin otwarcia ofert: 30 marca  2006 roku godz. 11:00.

14. Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego pokój nr 20.

15. Ogłoszenia o zamówieniu:

Suplement do dziennika urzędowego Unii Europejskiej (2006/S 30-033385).

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 13 lutego 2006 roku poz. 8209.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

Przetarg unieważniono wyrokiem zespołu arbitrów UZP z dnia 24.03.2006 r.

1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

NA UBEZPIECZENIA

 

 

1.      Zamawiający: Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Chełmie.

2.      Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej i osobowe.

3.      Wielkość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia do 60 000 Euro.

4.      Czas trwania zamówienia: od 01.01.2005r. do 31.12.2006r.

5.      Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

6.      Kryteria oceny ofert: oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

- cena oferty - 60%

- zakres ochrony ubezpieczeniowej - 30%

- likwidacja szkód - 10%

7.      Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.12.2004r. godz. 10:00.

8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.      Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.12.2004r. godz. 10:15, siedziba zamawiającego.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA UBEZPIECZENIA

 

 

W dniu 9 grudnia 2004 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

 

Przetarg wygrał PZU S.A. Inspektorat w Chełmie, ul. Lubelska 11, uzyskując ogółem 86,5 pkt.

 

 

Na górę

Otwórz stronę w nowym oknie