PRZETARGI OGŁOSZONE
 

 

WYBÓR  OFERTY

 
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

 

1.   Zamawiający:

      Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.   Tryb zamówienia:

      Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Ogłoszenia o zamówieniu:

     -   Strona internetowa Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich http://simap.europa.eu

     -   Strona internetowa Zamawiającego: www.cla.net.pl

     -   Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

     -   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm

4.   Przedmiot zamówienia:

     Dostawa paliw płynnych realizowana poprzez sprzedaż i tankowanie pojazdów Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie.

5.   Wielkość zamówienia:

     Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 8 370 583,20 PLN.

6.   Termin wykonania zamówienia:

      01 styczeń 2019 do 31 grudnia 2022 (48 miesięcy)

7.   Oferty wariantowe i częściowe:

      Nie dopuszcza się.

8.   Wadium:

      100 000 PLN.

9.   Kryteria oceny ofert:

      Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ:                  

          -          cena:                                                 60 %

          -          termin płatności:                              30 %

          -     odległość dojazdu do stacji paliw: 10 %

10.   Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do dnia 11 grudnia 2018 roku do godz. 10:50.

11. Termin związania ofertą:

      30 dni od terminu składania ofert.

12. Informacja o zawarciu umowy:

      Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa dostawy oleju napędowego.

13. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

      Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2. SIWZ jest bezpłatna.

14. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

      Marian Pędziński – tel. 82 562-23-00, 82-562-23-02, fax. 82 564-81-20, e-mail: cla@post.pl

   

   Pliki do pobraniaSIWZ, załączniki: 1, 2, 3   Pobierz wszystkie
 
Na górę

Otwórz stronę w nowym oknie