PRZETARGI ZAKOŃCZONE
 


 

Ogłoszenie

                            Zgodnie z art. 92 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zakup oleju napędowego i tankowanie autobusów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy” złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MELIX” Spółka. z o. o. 22-100 Chełm, ul. Kolejowej 36 i jednocześnie spełnia ona wszystkie wymagane warunki zawarte w SIWZ.

Liczba złożonych ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Data podpisania umowy: 30.12.2014 roku

Szczegółowe streszczenie otrzymanej oferty przedstawiamy w poniższej tabeli:

Oferent

Liczba pkt
w kryterium
Cena

Liczba pkt
w kryterium
Termin płatności

Liczba pkt w kryterium

Odległość stacji paliw od zajezdni Zamawiającego

Razem

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„MELIX” Spółka . z o. o.

22-100 Chełm, ul. Kolejowa 36

0

30

5

35

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 

 

1.   Zamawiający:

      Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.

2.   Tryb zamówienia:

      Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Ogłoszenia o zamówieniu:

     -   Strona internetowa Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich http://simap.europa.eu

     -   Strona internetowa Zamawiającego: www.cla.net.pl

     -   Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

     -   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm

4.   Przedmiot zamówienia:

     Dostawa paliw płynnych realizowana poprzez sprzedaż i tankowanie pojazdów Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie.

5.   Wielkość zamówienia:

     Szacunkowa wartość bez podatku VAT wynosi 8 077 444,32 PLN.

6.   Termin wykonania zamówienia:

      01 styczeń 2015 do 31 grudnia 2018 (48 miesięcy)

7.   Oferty wariantowe i częściowe:

      Nie dopuszcza się.

8.   Wadium:

      100 000 PLN.

9.   Kryteria oceny ofert:

      Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w SIWZ:                  

          -          cena:                                                 60 %

          -          termin płatności:                              30 %

          -     odległość dojazdu do stacji paliw: 10 %

10.   Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do godz. 10:45 do dnia 10 grudnia 2014 roku.

11. Termin związania ofertą:

      30 dni od terminu składania ofert.

12. Informacja o zawarciu umowy:

      Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa dostawy oleju napędowego.

13. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

      Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2.
SIWZ jest bezpłatna.

14. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

      Marian Pędziński – tel. 82 562-23-00, 82-562-23-02, fax. 82 564-81-20, e-mail: cla@post.pl

 

    Pliki do pobraniaSIWZ, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5   Pobierz wszystkie

 

 

Na górę

Otwórz stronę w nowym oknie