OGŁOSZENIE !

 

            W związku z wejściem w życie z dniem 14.11.2017 r. Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady Miasta Chełm z dnia 25 września 2017 r., Spółka „Chełmskie Linie Autobusowe” informuje, że od 14.11.2017 r. wykaz osób uprawnionych do ulgi 42,3% powiększy się o osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

W przypadku korzystania przez te osoby z biletów okresowych, ulga wynosi 50%.

            Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych.